Podmienky použitia

MORAVIA Consulting spol. s r.o. sa neustále snaží na týchto internetových stránkach poskytovať aktuálne, správne a kompletné informácie. Aj napriek tomu, kým použijete akékoľvek informácie poskytované na týchto internetových stránkach, skonzultujte to predtým s niektorým z našich zamestnancov či so špecializovaným dealerom.

 1. Použitie obrázkov, textov a súborov určených na stiahnutie
  Celý obsah týchto internetových stránok, a to najmä obrázky, texty a grafika, sú chránené autorskými právami, právnymi predpismi o ochranných známkach alebo právnymi predpismi o hospodárskej súťaži. Ochrana sa vzťahuje aj na ďalší obsah, pri ktorom bol dosiahnutý prah originality. Sťahovanie materiálov a ich kopírovanie je možné len na súkromné účely a môže byť realizované až po získaní nášho výslovného súhlasu a potvrdení písomným povolením. V prípade nelegálneho použitia nami poskytovaného obsahu bude postupované v súlade s platnými zákonmi. Ochrana autorských práv sa vzťahuje najmä na užívateľské príručky a manuály, ktoré sú na našich internetových stránkach voľne k dispozícii na stiahnutie. Užívateľské príručky a manuály sú určené len pre osobnú potrebu. Kopírovanie nad tento rámec a poskytovanie materiálov tretím stranám je zakázané, a to najmä využitie na obchodné účely alebo pre použité prístroje. Porušení tohoto predpisu môže byť predmetom žaloby o náhradu škody a v krajnom prípade môže byť považované za trestný čin.

 2. Software na stiahnutie
  Software, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na našich internetových stránkach, bol preverený; neobsahuje vírusy a je funkčný. Všetok software je klasifikovaný ako freeware a môže byť tretím stranám poskytnutý len so súhlasom spoločnosti MORAVIA Consulting spol. s r.o.. Zodpovednosť za software, klasifikovaný ako freeware, je značne obmedzená v porovnaní s komerčným softwarom. Užívateľ je oprávnený používať software len pod určeným operačným systémom, a to len v prípade, že boli splnené minimálne požiadavky na hardware. MORAVIA Consulting spol. s r.o. preberá zodpovednosť za to, že jej služby nie sú predmetom vlastníckych práv tretích strán a užívateľa oslobodzuje od všetkých oprávnených nárokov tretích strán. V prípade, ak si tretia strana bude uplatňovať nárok voči užívateľovi, že služba poškodzuje ich práva, užívateľ musí okamžite písomne informovať spoločnosť MORAVIA Consulting spol. s r.o.. Pokiaľ to bude podľa zákona prípustné, MORAVIA Consulting spol. s r.o. je oprávnená do procesu vstúpiť a vysporiadať sa s nárokmi tretích strán. Pokiaľ je služba predmetom vlastníckych práv tretej strany, užívateľ musí software okamžite prestať používať. MORAVIA Consulting spol. s r.o. je ďalej zodpovedná len za úmyselné alebo hrubé nedbalé porušenie svojich povinností, keď spôsobí ohrozenie zdraví, tela či života človeka. Všetky ďalšie nároky užívateľa na náhradu škody sú vylúčené. Toto sa nevzťahuje na zodpovednosť, ktorá je daná zákonom o zodpovednosti za výrobok. Pokiaľ dôjde k strate dát, spoločnosť MORAVIA Consulting spol. s r.o. je zodpovedná len v prípade, keď je zálohovanie dát prevedené špecializovaným systémom na zálohu dát.

 3. Externí odkazy
  MORAVIA Consulting spol. s r.o. nie je zodpovedná za internetové stránky okrem domény www.vyuka-vzdelanie.sk. Otvorenie nového okna či panelu v internetovom prehliadači indikuje, že odkaz presmeroval užívateľa na externé internetové stránky. Nie je možné vylúčiť, že autor dodatočne zmenil obsah webu, na ktorý odkaz užívateľa presmeroval. Žiadne dodatočné kontroly externých internetových stránok spoločnosť MORAVIA Consulting spol. s r.o. nerobí. Pokiaľ by sa užívateľ cítil urazený obsahom niektorých externých stránok, je nutné nás okamžite informovať, aby sme mohli v prípade potreby odkazy odstrániť.

 4. Ochranné známky a autorská práva
  "Sharp" je registrovaná ochranná známka spoločnosti Sharp Corporation, Osaka, Japonsko.
  "REBELL" a "FIAMO"je registrovaná ochranná známka spoločnosti MORAVIA Consulting spol. s r.o.
  "HP" je registrovaná ochranná známka spoločnosti HP Inc.
  Zoznam ochranných známok a poznávacích znamení firmy nie je konečný, a pokiaľ je vynechaná ochranná známka na internetových stránkach spoločnosti, neznamená to zrieknutie sa ochrany. Použitie a hlavne zmena značiek/symbolov spoločností je zakázané, pokiaľ predtým neposkytli písomné povolenie, alebo je povolenie stanovené zákonom (to neslúži ako ochranná známka). Iné popisy produktov a spoločností, ktoré sú použité na tejto internetovej stránke, môžu byť obchodnými značkami patriacimi príslušnému vlastníkovi.

 5. Zmeny a chyby
  MORAVIA Consulting spol. s r.o. je oprávnená kedykoľvek zmeniť produkty, internetové stránky, zákaznícky servis, služby, programy a tieto podmienky používania, i bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky obrázky a iné zobrazenia majú len informatívny charakter a môžu sa od reálneho výrobku líšiť. V prípade niektorých dlhodobých záväzkov, užívateľ dostane e-mailové upozornenie na túto zmenu. Pokiaľ majú zákazníci zmluvný vzťah so spoločnosťou MORAVIA Consulting spol. s r.o., má zákazník právo na námietku voči pozmeňovaciemu návrhu do 30 dní v prípade novely dlhodobého záväzku. V prípade, že je podaná námietka, spoločnosť MORAVIA Consulting spol. s r.o. môže do 14 dní zmluvný vzťah ukončiť.